Latest Ebook :
Ebook Terbaru

Nona Sekretaris

DOWNLOAD "BUKU NONA SEKRETARIS" (PDF)

NONA SEKRETARIS.   Peradhabane manungsa miturut futuristik kondhang Alfin Toffler, diperang dadi 3 gelombang prahara: Abad Tetanen, Abad Industri, Abad Informasi. Minurut pepanthan kuwi, crita iki kelakon ing akhire Abad Industri. Abad Informasi lagek anyak. Siyaran TV sing ana mung TVRI, HP durung ana, telpun omah isih winates. Mung suratkabar Jakarta sing bisa nembus tekan dhaerah, kuwi wae beredhar telat sedina saka dina terbite.

Sirtu prawan saka Sragen, lunga menyang Jakarta golek urip sarana kapinteran anggone kursus-kursus ketrampilan ngetik, steno, tata buku, lan basa Inggris. Entuk penggawean ing Biro Pentas Artis, sawenehe kantor impresario sing ngatur pagebyagan-pagebyagan tontonan musik lan joged. Ing kono Sirtu srawung karo para seniwati musik lan joged, lan uga karo punggawa event-organisatore, yakuwi wong-wong kang mecaki uripe ora sarana ijazahe, nanging sarana kadibyane bakat olah senine, lan kelantipan nalurine berjuwang ngranggeh pucuke panguripane. Kabeh para paraga kanthi ciri wancine dhewe-dhewe melu urun alure crita, kang njalari roman iki dadi muyek lan ngresepake, dibumboni aspek kasmaran kang ngelam-elami ati. Akeh semangat geganthane ngaurip kang bisa tinuladha ing wacan iki.

Pengarange, Suparto Brata, wis kawentar banget kadidene penulis crita kang ngedap-edapi. Wis tau oleh pahargyan Hadhiyah Rancagé ambal ping telu, asmane wis kacathet ing buku Five Thousand Personalities of the World Sixth Edition, 1998, terbitan The American Biographical Institute, Inc. 5126 Bur Oak Circle, P.O.Box 31226, Raleight, North Carolina 27622 USA. Taun 2007 nampa The SEA Write Awards ing Bangkok.

{[['']]}

Para Pawestri Pejuwang

DOWNLOAD "BUKU PARA PAWESTRI PEJUANG" (PDF)

Para Pawestri Pejuwang.  Saka irahane Para Pawèstri Pejuwang wis ketara yen pengarange (Suparto Brata) genah nyenyubya para pawestri. Ibu Sri Widati saka Balai Bahasa Jogyakarta biyen wis ngarani yen Suparto Brata kuwi feminist.

Buku iki nyritakake jaman geger lengsere Presiden Soeharto Mei 1998, kang gumanti Jaman Reformasi.

Sing dicritakake sawenehe keluwarga sing dumadi saka Eyang Kakung tilas tentara, Bapak kang pinuju cekelgawe dadi pejabat kang kuwasa, Ibu kang wis lumpuh, putra lanang diwasa kang nuntut owahe jaman, lan putra putri loro diwasa kang uga mesthine kepengin ngowahi jaman.

Kacritakake yen para kakungan polahe sarwa “grobyagan” nuduhake katiyasane otot, dene para putrine anggone tandang nglakoni owahe jamane kanthi cara kang tanpa “kekerasan”. Kepriye tutuge lan wusanane lelakon ing buku iki, wis saya nggambarake lelakone jaman Reformasi ing tembe bacute.

Buku sastra iki sawenehe crita sejarah, prayoga diwaos lan ditliti minangka ngrerancang uripe bangsa sing bakal dumadi supaya luwih kepenak katimbang jaman kang wis utawa lagek klakon. L’histoire est roman qui a éte, le roman est une histoire qui auraite pu ètre.

Sejarah kuwi temene rak awujud crita roman (sastra) sing wis tau klakon, dene crita roman (sastra) kuwi mujudake sejarah sing bisa wae lelakon sejarah sing wis tau kedadean tenan (E & J de Concourt).

Ing buku iki ditambah artikel bab the Bangkok World Book Capital 2013, the 30th universary of the S.E.A.Write Award, and the 730th of Thai Alphabet ing Bangkok, Thailand, April 2013. Uga rinengga gambar kegiyatan pengarang nalika ngestreni acara the Bangkok Read For Life.

{[['']]}

Pawestri Tanpa Idhentiti

DOWNLOAD "BUKU PAWESTRI TANPA IDHENTITI (PDF)

PAWÈSTRI TANPA IDHÈNTITI. Crita roman Jawa sing ngandhakake yen wong Jawa kuwi bisa urip modheren, bisa urip nganggo prekakas, instrumen, infrastruktur, mobil pungkasan, budaya abad mutakhir, hubungan bisnis karo manca negara, ngene iki jare sastrawan Indonesia Beni Setia, kuwi Eksperimene Suparto Brata (KOMPAS Jatim, 27-08-09). Kuwi diupamakake padha karo polahe sawijine uwong sing anggone mawas bumi kecedhaken banget, ora percaya yen bumi kuwi bunder. Nyatane dheweke ngadeg, mlaku, mlayu ing lumahe bumi, prasane ya bumi kuwi leter wae. Ora rumangsa gliyar-gliyur kaya yen ngadeg ing ndhuwure bal bunder. Tegese pengarang Suparto Brata anggone ngarang yen wong Jawa kuwi bisa nglakoni urip ing donya jaman modheren, marga Suparto Brata dhewe anggone urip ya kaya mengkono kuwi. Urip kaya sing digagas dadi crita. Uripe pengarang cedhak banget karo lakone crita. Mula kaya-kaya ora bisa nyawang yen wong Jawa kuwi uripe durung nganti tekan samono modherene. Nanging wong Jawa urip kaya ing crita iki pantes banget dadi cita-citane ngaurip para wong Jawa kabeh wae.

Pawestri sawenehe wong wadon, ketangkep pulisi nalika lagi ana ing kamar hotel. Kahanane nggliyeng kaya arep semaput. Panuluh Barata, sing ngonangi bab kuwi, lan uga marga dijaluki tulung mitra bisnise sing duwe kamar hotel, gage tetulung. Pawestri dibelani nguwali saka tangkepane pulisi, jare diaku sekretarise. Marga tetep arep semaput, terus wae digawa menyang rumah sakit. Dipasrahake dhokter sing dipercaya tenan. Lan didama-dama temenan dening Panuluh Barata, sawenehe priyayi pembisnis daging sapi njendhel import saka Australia.

“Aku ngopeni Jeng Pawestri neng kene kuwi dudu ngregem mala. Kanthi tulus ati arep tetulung. Dheweke kuwi lagi kacilakan, kelangan graita,” ujare Panuluh.

“Pak. Mbok sampun, ta, Pak. Tiyang niku diwangsulke teng hotel mawon. Ampun direksa ing mriki. Nular-nulari penyakite! Tiyang wedok hotelan penyakite napa? Sifilis, rajasinga, gonorhoea, penyakit masyarakat sing dirazia pulisi,” ujare Pangestu. Antarane Bapak lan Anak lanang, padha congkreh nanggapi anane Pawestri Tanpa Idhentiti kuwi. Sapa ta, Pawestri kuwi? Apa lakone ing roman iki? Crita eksperimene Suparto Brata kang tansah renyah. Yen wis wiwit maca, racake emoh yen ora ndang dirampungake.

Pengarang Suparto Brata asmane wis kecathet ing buku Five Thousand Personalities of The World 1998 terbitan The American Biographical Institute, Raleight, North Carolina 27622 USA.

{[['']]}

Trem

{[['']]}

Pendekar Dari Lembah Agam

{[['']]}

Kunanti di Selat Bali

{[['']]}

Jatuh Bangun Bersama Sastra Jawa

{[['']]}

Generasi Yang Hilang

{[['']]}
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Ebook Suparto Brata - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger