Latest Ebook :
Ebook Terbaru

Nona Sekretaris

DOWNLOAD "BUKU NONA SEKRETARIS" (PDF)

NONA SEKRETARIS.   Peradhabane manungsa miturut futuristik kondhang Alfin Toffler, diperang dadi 3 gelombang prahara: Abad Tetanen, Abad Industri, Abad Informasi. Minurut pepanthan kuwi, crita iki kelakon ing akhire Abad Industri. Abad Informasi lagek anyak. Siyaran TV sing ana mung TVRI, HP durung ana, telpun omah isih winates. Mung suratkabar Jakarta sing bisa nembus tekan dhaerah, kuwi wae beredhar telat sedina saka dina terbite.

Sirtu prawan saka Sragen, lunga menyang Jakarta golek urip sarana kapinteran anggone kursus-kursus ketrampilan ngetik, steno, tata buku, lan basa Inggris. Entuk penggawean ing Biro Pentas Artis, sawenehe kantor impresario sing ngatur pagebyagan-pagebyagan tontonan musik lan joged. Ing kono Sirtu srawung karo para seniwati musik lan joged, lan uga karo punggawa event-organisatore, yakuwi wong-wong kang mecaki uripe ora sarana ijazahe, nanging sarana kadibyane bakat olah senine, lan kelantipan nalurine berjuwang ngranggeh pucuke panguripane. Kabeh para paraga kanthi ciri wancine dhewe-dhewe melu urun alure crita, kang njalari roman iki dadi muyek lan ngresepake, dibumboni aspek kasmaran kang ngelam-elami ati. Akeh semangat geganthane ngaurip kang bisa tinuladha ing wacan iki.

Pengarange, Suparto Brata, wis kawentar banget kadidene penulis crita kang ngedap-edapi. Wis tau oleh pahargyan Hadhiyah Rancagé ambal ping telu, asmane wis kacathet ing buku Five Thousand Personalities of the World Sixth Edition, 1998, terbitan The American Biographical Institute, Inc. 5126 Bur Oak Circle, P.O.Box 31226, Raleight, North Carolina 27622 USA. Taun 2007 nampa The SEA Write Awards ing Bangkok.

{[['']]}

Para Pawestri Pejuwang

DOWNLOAD "BUKU PARA PAWESTRI PEJUANG" (PDF)

Para Pawestri Pejuwang.  Saka irahane Para Pawèstri Pejuwang wis ketara yen pengarange (Suparto Brata) genah nyenyubya para pawestri. Ibu Sri Widati saka Balai Bahasa Jogyakarta biyen wis ngarani yen Suparto Brata kuwi feminist.

Buku iki nyritakake jaman geger lengsere Presiden Soeharto Mei 1998, kang gumanti Jaman Reformasi.

Sing dicritakake sawenehe keluwarga sing dumadi saka Eyang Kakung tilas tentara, Bapak kang pinuju cekelgawe dadi pejabat kang kuwasa, Ibu kang wis lumpuh, putra lanang diwasa kang nuntut owahe jaman, lan putra putri loro diwasa kang uga mesthine kepengin ngowahi jaman.

Kacritakake yen para kakungan polahe sarwa “grobyagan” nuduhake katiyasane otot, dene para putrine anggone tandang nglakoni owahe jamane kanthi cara kang tanpa “kekerasan”. Kepriye tutuge lan wusanane lelakon ing buku iki, wis saya nggambarake lelakone jaman Reformasi ing tembe bacute.

Buku sastra iki sawenehe crita sejarah, prayoga diwaos lan ditliti minangka ngrerancang uripe bangsa sing bakal dumadi supaya luwih kepenak katimbang jaman kang wis utawa lagek klakon. L’histoire est roman qui a éte, le roman est une histoire qui auraite pu ètre.

Sejarah kuwi temene rak awujud crita roman (sastra) sing wis tau klakon, dene crita roman (sastra) kuwi mujudake sejarah sing bisa wae lelakon sejarah sing wis tau kedadean tenan (E & J de Concourt).

Ing buku iki ditambah artikel bab the Bangkok World Book Capital 2013, the 30th universary of the S.E.A.Write Award, and the 730th of Thai Alphabet ing Bangkok, Thailand, April 2013. Uga rinengga gambar kegiyatan pengarang nalika ngestreni acara the Bangkok Read For Life.

{[['']]}

Pawestri Tanpa Idhentiti

DOWNLOAD "BUKU PAWESTRI TANPA IDHENTITI (PDF)

PAWÈSTRI TANPA IDHÈNTITI. Crita roman Jawa sing ngandhakake yen wong Jawa kuwi bisa urip modheren, bisa urip nganggo prekakas, instrumen, infrastruktur, mobil pungkasan, budaya abad mutakhir, hubungan bisnis karo manca negara, ngene iki jare sastrawan Indonesia Beni Setia, kuwi Eksperimene Suparto Brata (KOMPAS Jatim, 27-08-09). Kuwi diupamakake padha karo polahe sawijine uwong sing anggone mawas bumi kecedhaken banget, ora percaya yen bumi kuwi bunder. Nyatane dheweke ngadeg, mlaku, mlayu ing lumahe bumi, prasane ya bumi kuwi leter wae. Ora rumangsa gliyar-gliyur kaya yen ngadeg ing ndhuwure bal bunder. Tegese pengarang Suparto Brata anggone ngarang yen wong Jawa kuwi bisa nglakoni urip ing donya jaman modheren, marga Suparto Brata dhewe anggone urip ya kaya mengkono kuwi. Urip kaya sing digagas dadi crita. Uripe pengarang cedhak banget karo lakone crita. Mula kaya-kaya ora bisa nyawang yen wong Jawa kuwi uripe durung nganti tekan samono modherene. Nanging wong Jawa urip kaya ing crita iki pantes banget dadi cita-citane ngaurip para wong Jawa kabeh wae.

Pawestri sawenehe wong wadon, ketangkep pulisi nalika lagi ana ing kamar hotel. Kahanane nggliyeng kaya arep semaput. Panuluh Barata, sing ngonangi bab kuwi, lan uga marga dijaluki tulung mitra bisnise sing duwe kamar hotel, gage tetulung. Pawestri dibelani nguwali saka tangkepane pulisi, jare diaku sekretarise. Marga tetep arep semaput, terus wae digawa menyang rumah sakit. Dipasrahake dhokter sing dipercaya tenan. Lan didama-dama temenan dening Panuluh Barata, sawenehe priyayi pembisnis daging sapi njendhel import saka Australia.

“Aku ngopeni Jeng Pawestri neng kene kuwi dudu ngregem mala. Kanthi tulus ati arep tetulung. Dheweke kuwi lagi kacilakan, kelangan graita,” ujare Panuluh.

“Pak. Mbok sampun, ta, Pak. Tiyang niku diwangsulke teng hotel mawon. Ampun direksa ing mriki. Nular-nulari penyakite! Tiyang wedok hotelan penyakite napa? Sifilis, rajasinga, gonorhoea, penyakit masyarakat sing dirazia pulisi,” ujare Pangestu. Antarane Bapak lan Anak lanang, padha congkreh nanggapi anane Pawestri Tanpa Idhentiti kuwi. Sapa ta, Pawestri kuwi? Apa lakone ing roman iki? Crita eksperimene Suparto Brata kang tansah renyah. Yen wis wiwit maca, racake emoh yen ora ndang dirampungake.

Pengarang Suparto Brata asmane wis kecathet ing buku Five Thousand Personalities of The World 1998 terbitan The American Biographical Institute, Raleight, North Carolina 27622 USA.

{[['']]}

Trem

{[['']]}

Pendekar Dari Lembah Agam

{[['']]}

Kunanti di Selat Bali

{[['']]}

Jatuh Bangun Bersama Sastra Jawa

{[['']]}

Generasi Yang Hilang

{[['']]}

Aurora Sang Pengantin

{[['']]}

Republik Jungkir Balik

Republik Jungkir Balik.   Surabaya, tahun 1645. Diperkirakan lebih dari 100.000 penduduk terpaksa mengungsi ke luar kota. Kebanyakan hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh, karena dalam situasi kepanikan, mereka tidak sempat memikirkan untuk membawa harta benda. Kesengsaraan yang diderita oleh pengungsi tersebut berlanjut selama berbulan-bulan, sebelum mereka berani kembali ke kota yang hancur.

Keluarga Kartidjo merupakan salah satu dari beribu-ribu keluarga yang ikut dalam konflik kehidupan yang pelik. Senasib sepenanggungan, mereka berjuang mempertahankan hidup. Seiring dengan beranjak dewasanya anak-anak Kartidjo, ditangkapnya Saputra oleh Belanda sehingga Sumini yang cantik dan menarik rela menjadi pelayan nafsu sinyo-sinyo penjara Herenstraat.

Pergolakan antara nilai nurani dengan kemanusiaan, mampu diolah secara apik oleh Suparto Brata dalam novel ini. Perjuangan manusia untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup atau memilih menyerah karena memegang teguh nilai-nilai kebenaran nurani. Ya, negri ini memang telah "Jungkir Balik". Di mana ukuran mengenai kebenaran atau kekeliruan menjadi sangat relatif kedudukannya. Bagaimana Kartidjo menjalankan hidupnya? Dan pilihan-pilihan apa yang diambilnya.

{[['']]}

Saputangan Gambar Naga

Saputangan Gambar Naga.  Bus ‘Kudaku Lari’ bagaikan kuda larat masuk ke jalan bebas hambatan Surabaya—Gresik yang baru diresmikan presiden dua bulan yang lalu.

Bus itu berangkat dari Tuban, tujuan Surabaya.

Sopir bus, seorang laki-laki berkumis tebal seperti wayang orang Gatutkaca, memandang lurus ke depan, berkonsentrasi penuh. Kecepatan laju bus dan gerang mesinnya membuat suasana dalam bus itu sunyi senyap. Awak bus dan penumpangnya tercekam menikmati ‘Kudaku Lari’ yang melaju di atas jalan aspal yang halus, mulus, dan lurus!

Di belakang sopir, duduk seorang gadis bermata sipit. Matanya memandang lurus ke depan seperti sang sopir, tapi bibirnya menggumamkan senyum, sikapnya santai, sama sekali tidak terlibat ketegangan sekitarnya. Jelas nenek moyangnya orang Cina. Dan, itu lebih dijelaskan dengan tata rambutnya yang panjang, hitam, dikepang dua. Tata rambut ini sengaja dibikin semirip mungkin dengan zaman Kubilai Khan, ketika di negeri nenek moyangnya sana, baik laki-laki maupun perempuan berambut panjang dan dikepang seperti itu.

Aneh juga, meski sudah lima belas keturunan, tata rambut ini masih disenangi oleh gadis yang duduk di belakang pengemudi bus ‘Kudaku Lari’ itu. Tanda-tanda bahwa dia masih kuat ingin meniru leluhurnya tampak juga pada baju yang dikenakan. Ia mengenakan baju sutera hijau berlengan pendek sehingga tampak lengannya yang mulus

{[['']]}

Donyane Wong Culika

DONYANÉ WONG CULIKA.  Ini cerita Jawa. Bahasa Jawa, rasa Jawa, pikiran Jawa di Tanah Jawa abad 20.

Ini cerita orang Jawa di desa, di sawah, di kota, di rumah kampung, di rumah gedung, di hotel, di guest-house, di istana raja.

Ini cerita penghidupan Sabar kusir dokar, Wongsotukiran yang gugontuhonen, Nini Sali janda tua tanpa keluwarga, Barman si penjual kelapa, Painem bocah kurus penyakitan, Dalimin yang setia kepada majikan bangsawannya, Kariya Mentes petani yang usaha perusahaan batu bata,, Den Darmin yang idealis, Ki Pratiknya dalang wayang, Ndara Kangjeng Jodi bangsawan yang menguber cintanya, Jumilah perawan desa yang Gerwani, Sangkarku penabuh gamelan yang seniman Lekra, Ndrajeng Manik putri kraton, Ndara Jemba putri bangsawan tanpa ayah, Sastra Kentrung guru tulis yang buta, Nyi Lurah Badrakirana pesinden istana raja, Santinet tukang kridit kain, Bonet mahasiswa, Steffy Tjia etnis Cina yang patriot Indonesia.

Dan banyak lagi tokoh berkarakter beda di cerita DONYANÉ WONG CULIKA yang arti judul itu (INDONESIA) NEGERINYA ORANG CURANG. Buku ini menceritakan orang Jawa zaman Belanda, zaman perjuangan melawan Belanda, zaman Jogjakarta Ibu Kota RI, zaman Nasakom (Nasional-Agama-Komunis), zaman Orde Baru. Ini cerita orang Jawa, kebiasaannya, wataknya, perasaannya, pikirannya, pekertinya, polah-tingkahnya, pekerjaannya, sandang-pangannya, budayanya, agamanya, zamannya, negaranya, sejarahnya, buminya, keadaan alamnya, nasibnya, takdirnya, jantra kehidupannya, dan barangkali ramalan masa depannya.

{[['']]}

Cintrong Paju Pat

CINTRONG PAJU-PAT.   Luhur direktur muda perusahaan iklan di Jakarta dijodohkan dengan Abrit Mayamaya, bintang senotron. Sebetulnya masih sama-sama mau mempertimbangkan keputusannya, saling menyelidik pribadi lawan masing-masing. Di kantor periklanan menerima karyawati baru bernama Lirih Nagari yang dikaryakan pada bidang komputer. Karena jaringan komputer sering rusak Lirih membawa ahli teknik Trengginas untuk memperbaiki jaringan komputer di kantornya.

Ternyata Trengginas adalah teman tercinta Abrit Mayamaya ketika menjadi “Arèk ITS Cuk!” di Surabaya. Sedang Luhur, ketika kemudian bertemu Lirih, tahu bahwa karyawati baru itu pernah berjumpa mesra dengan Luhur di lokasi syuting Abrit. Lalu, bagaimana akhir kisah cinta segi empat itu? Meskipun buku sastra Jawa, hebohnya dan aktualnya tidak kalah dengan siaran Reality Shaw, Infotainment maupun Entertainment yang sedang ngetop jadi rerasanan, pelajaran budaya baru dan gaya hidup bangsa Indonesia zaman sekarang.

Tetapi penulisan pada buku pasti lebih banyak kata dan ungkapan bijak yang bisa direkam dijadikan etika peradaban sopan-santun dan kesantunan tadi bisa ditularkan kepada generasi berikutnya; sedang budaya menonton (TV) dan mendengar hakekatnya (nikmatnya) tidak bisa diturunkan kepada generasi berikutnya (generasi berikutnya tidak mendapat ilmu apa-apa dari nikmatnya nonton TV generasi yang lalu).

{[['']]}

Saksi Mata

{[['']]}

Mencari Sarang Angin

Mencari Sarang Angin.  “Seorang tidak selalu harus wani ngalah luhur wekasane (berani ngalah bahagia pada akhirnya) seperti yang menjadi panutan orang jawa…. ajaran hidup yang banyak didendangkan para abdi, para petani, juga para bangsawan, dan dianjurkan oleh para guru kepada murid-muridnya. Berbantah, melawan…. Itu suatu kekuatan jasmani yang perlu dimiliki sesorang dalam mempertahankan atau memperebutkan kedudukannya,” kata Beatrix ketika Darwan berpamitan kepadanya.

Darwan memilih pergi, ketika dirinya dituduh demen dengan Kundarti yang adalah selir Kanjeng Rama-ayahnya. Meski Beatrix, teman dekatnya yang berdarah Belanda itu sangat tak setuju. Pasalnya, Kundarti dalam certia bersambung Darwan Prahara Ing Surakarta di surat kabar Dagblad Expres adalah perempuan keturunan feodal kental dan punya gagasan kerakyatan yang hebat. Bukan Kundarti yang ada di rumahnya. Darwan hanya meminjam nama.

Tapi sejatinya, Darwan memang ingin terbang ditiup angin lebih tinggi lagi. Darwan mau kehidupan yang lain dari kehidupan saudara-saudaranya yang masih mengandalkan warisan kekayaan dan keturunan kebangsawanan Surakarta Hardiningrat. Meski kepergiannya itu dicebil dengan istilah “Ngoleki susuhe angin” alias “Mencari Sarang Angin”. Mencari hikmah dari miteri kehidupan, dan yang diperoleh juga tetap misteri ….. Tidak pandang bulu keturunan ningrat atau bukan!

{[['']]}

Mahligai Di Ufuk Timur

MAHLIGAI DI UFUK TIMUR, judul ke tiga dari trilogi Gadis Tangsi, Kerajaan Raminem. Melanjutkan lakon tentang Teyi dan simboknya, Raminem. Berkisah tentang kehidupan Teyi sebagai petani di desa serta hubungan asmaranya dengan Cudanco PETA Raden Mas Kus Bandarkum bangsawan Surakarta Hadiningrat pada akhir zaman Jepang.

Banyak menampilkan data historis dan sosiologis, kandungan sejarah, dan punya makna dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pecinta sastra dan sejarah seharusnya memiliki buku ini.

{[['']]}

Kremil

Kremil.   Seperti Ibu Kita Kartini, harum namanya. Kremil. Mendengar ucapan Kremil, laki-laki Surabaya menoleh dan menajamkan pendengarannya, ingin mendengar cerita tentang Kremil lanjutannya.

Mengaku kenal Surabaya, kalau tidak mengenal tentang Kremil, tidak sempurna.

Andaikata seluruh wilayah Surabaya itu Asia Tenggara, Kremil adalah Singapuranya, negeri yang mandiri dan sarwa swasembada, penduduknya makmur sejahtera bukan bergantung pada tanahnya yang subur dan hasil kekayaan alam yang berlimpah, melainkan karena buah karya olah daya dan rekayasa pikiran manusia penghuninya.

Kremil, sembilan puluh prosen penduduknya perempuan. Mereka itu korban kekerasan, perkosaan, dan ketidakadilan. Kremil tempat manusia-manusia yang kalah dan tersingkir dari percaturan hidup, tetapi mereka tidak menyerah dan berjuang untuk tetap hidup senang dan damai.

Kremil tempat kumpulan orang terbuang dan terpuruk tak berdaya, korban kekerasan dan ketidakadilan. Ada korban yang jatuh karena kekerasan Pemerintah Dai Nippon. Korban keganasan Perang Kemerdekaan Bangsa. Korban zaman Nasakom. Korban G30S/PKI. Korban salah didik Orde Baru.

Kremil adalah secercah sejarah tragedi bangsa.

{[['']]}

Kerajaan Raminem

KERAJAAN RAMINEM adalah buku kedua dari Trilogi Gadis Tangsi karya Suparto Brata. Novel pertama berjudul Gadis Tangsi dan yang ketiga (belum terbit) diberi judul Mahligai di Ufuk Timur. Trilogi ini bercerita tentang sosok wong cilik Jawa yang berhasil mewujudkan cita-citanya di tengah lingkungan dan keluarga yang tidak berpihak.

Buku ini juga menjadi potret sosial keluarga Jawa rendahan yang berupaya mengangkat derajat dan harga diri dengan bekerja keras.

Dalam Gadis Tangsi dikisahkan masa kecil Teyi yang anak kolong pada zaman kolonial di Tangsi Garnisun Lorong Belawan, Pangkalan Brandan, Sumatra Utara. Teyi anak pertama dari Serdadu Perang Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) Sersan Kepala Wongsodirjo dan Raminem yang hijrah dari Jawa.

Teyi kecil adalah tipe anak nakal, tak memiliki tatakrama, dan liar tetapi cerdas. Teyi berangsur menjadi anak yang berbudi saat menjadi anak angkat Putri Parasi dan Kapten Sarjubehi. Putri Parasi adalah darah biru keturunan Kerajaan Surakarta Hadiningrat.

{[['']]}

Gadis Tangsi

Gadis Tangsi adalah Novel seri ke-1 dari trilogi yang ditulis oleh Suparto Brata. Cerita dalam buku ini memang ada dalam keseharian kita.

Penulis menuangkan cerita ini dalam novel dengan bahasa yang sangat lugas – kromo inggil, makian dalam bahasa jawa ‘ngoko’, bahkan dalam bahasa Belanda – yang dengan mudah kita mengerti.

Dengan setting cerita jama pendudukan Belanda di Indonesia dengan mengambil lokasi di daerah Sumatera (Medan), pikiran anda akan terbawa ketika membaca novel ini.

{[['']]}

Suparto Brata's Omnibus

Omnibus

Sastra Indonesai belum ada omnibus, sastra Jawa modern sudah. Ini kumpulan roman, dan penelaahannya oleh pakar sastra jawa Darni Ragil Suparlan, dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, FBS Unesa Surabaya.

Roman Astirin Mbalela mengisahkan perawan Desa Ngunut Tulungagung, lari ke Surabaya karena tidak mau dinikahkan oleh pamannya. Di Surabaya tertangkap oleh penjual perempuan, diperkosa dan dikirim ke Tawao. Astirin akhirnya kembali ke desanya, tapi jadi apa? Itu inti ceritanya.


Roman Clemang-Clemong mengisahkan Abyor, gadis balita yang omongnya belum jelas memilihkan jodoh ayahnya yang duda, setelah ibunya meninggal dunia.

Roman Bekasi Remeng-remeng berkisah tindak kejahatan penculikan anak-anak dan pembunuhan penjual narkoba di Bekasi di waktu remang-remang Magrib.

Dapatkah Kapolsek Bekasi Timur yang polisi wanita bisan menangkap penjahatnya yang sadis dan lihai itu?

{[['']]}

Lelakon Si Lan Man

Lelakon Si lan Man

Kumpulan 20 cerita pendek sastra jawa garapan 1960-2003. Hidup ini absurd. Orang bisa sakit terus tidak bisa sembuh. Juga bisa sangat bodoh, tidak bisa dihidupkan nalarnya. Hal itu dinarasikan dengan pas pada tokoh Si lan Man, yang lelakonnya tragis sekali. Cerpen lain pembaca bisa jengkel dengan perbuatan dr. Hasnan, Uun dan Marleni dalam cerpen Pasien Pungkasan. Atau bergejolak hatinya menikmati bahasa Suroboyoan pada cerpen

{[['']]}

Dom Sumurup Ing Banyu

Dom Sumurup Ing Banyu

Ini cerita spion Jawa, seperti James Bond. Ngesthireni yang harus bertugas menjadi mata-mata Belanda menyelundup ke daerah Republik, ketahuan temannya, Herlambang, bahwa penyamarannya kurang sempurna. Perempuan di daerah Republik tidak ada yang mengenakan kutang nylon, underrok sutera. Dan kalau menyamar sebagai istri Herlambang, harus bukan perawan lagi. Maka Ngesthireni terpaksa dilucuti pakaianya dan harus bukan perawan lagi. Itu resiko jadi mata-mata Belanda. Digarap dengan apik sebagai cerita bayangan masa menjelang pemberontakan PKI Madiun 1948.

{[['']]}

Jaring Kalamangga

Jaring Kalamangga

Sanggar, seorang wakil direktur perusahaan dagang, membutuhkan seorang jurutulis untuk dipekerjakan di kantor cabangnya di Tretes, kota pariwisata di Jawa Timur.

Dia mengirim surat panggilan kepada calon jurutulis baru agar segera saja datang dan bekerja di kantor cabangnya.

Jurutulis baru yang dipanggil itu namanya Handaka, pekerjaannya sebagai detektip.

“Yang Anda butuhkan itu jurutulis. Mengapa yang Anda panggil seorang detektip? Ada apa?” tanya Handaka ketika menghadap Pak Sanggar pertama kalinya.

Dan itulah yag mejadi pertanyaan para pembaca buku ini, sehingga harus membaca urut dari awal sampai akhir, tanpa jeda.

{[['']]}

Emprit Abuntut Bedhug

Emprit Abuntut Bedhug

Saat magrib malam Jum’at, Jarot naik sepeda melewati perlima jalan Blawuran Surabaya, terserempet dengan sepeda lain. Dia jatuh, penyerempetnya seorang gadis, kemudian gadis tersebut bisa segera kembali mengendarai sepedanya.

Agaknya dia tergesa-gesa. Jarot tahu, ada kantong milik gadis tadi yang terlempar jatuh, tidak dipungut oleh pemiliknya.

Kantong dipungut Jarot dan diacungkan kepada gadis yang menyerempetnya, tapi gadis tersebut menolak bahwa kantong itu adalah miliknya. Apa isi kantong itu ? Itulah yang membuat Jarot berurusan dengan polisi dan Detektip Handaka.

Jadi saksi yang terseret-seret pemeriksaan Detektip Handaka soal isi kantong tadi.

{[['']]}

Kunarpa Tan Bisa Kandha

Kunarpa Tan Bisa Kandha

Nyonya Sulun di Probolinggo tewas mendadak. Pak Sulun mengira tewasnya tidak wajar, tapi dibunuh. Sebelum bicara kepada siapa saja mengenai pikirannya, dia interlokal sahabatnya di Solo, agar segera datang ke rumahnya.

Sahabatnya tadi namanya Handaka, profesinya sebagai detektip. Korban diperiksa oleh Detektip Handaka, agaknya memang dibunuh. Anak-anak perempuan Pak Sulun ada tiga orang, tampaknya tidak sangat berduka dengan tewasnya ibu mereka.

Begitu juga dengan para calon menantunya. Tapi apa itu motip pembunuhan Nyonya Sulun?

Perlu disimak penyelidikan Detektip Handaka, yang seri bukunya (seri Detektip Handaka) sudah terkenal sejak dulu

{[['']]}

Garuda Putih

Garuda Putih

Maridi, jongos Hotel Arumdalu, punya tugas melayani tamu hotel Emi, seorang wanita penghibur yang menginap di hotel itu bersama Abisuna.

Ternyata Abisuna ditemukan tewas dijerat lehernya esok harinya. Kabar angin menyebutkan pembunuhnya adalah Garuda Putih, penjahat yang terkenal kalis dari tangkapan polisi. Disitu juga ada orang bernama Guritna yang ciri-cirinya persis Garuda Putih.

Polisi Surabaya yang bertugas memburu Garuda Putih yakin bahwa Guritna adalah Garuda Putih. Cuma bukti nyatanya belum didapat.

Detektip Handaka yang meneliti terbunuhnya Abisuna, apa juga menuduh Guritna itu Garuda Putih? Dan bagaimana dengan terbunuhnya Abisuna? Kisahnya seru!

{[['']]}

Ser ! Randha Cocak

Ser! Randha Cocak

Ser! Randha Cocak. Tiga roman jadi satu.

Roman pertama Ser! Ser! Plong! menceritakan Patut, seorang diplomat yang pandai berdansa, tergesa pulang dari Amsterdam ke Jakarta karena di-email oleh ibundanya bahwa perempuan bernama Wangi Lestari, patner menarinya sejak kecil, telah diketemukan di Jakarta. Ya, hanya perempuan seorang inilah yang diincar Patut akan dijadikan isterinya. Hingga jadi diplomat Patut masih tetap jomblo. Turun di Sukarno-Hatta, jegagig, dia bertemu Yuni Shara, dan kasmaran setengah mati kepada perempuan baru itu. Lalu bagaimana dengan Wangi Lestari?

Roman ke dua : Mbok Randha Saka Jogja , menceritakan Citraresmi, alumni Asmi Jogya melamar pekerjaan ke perusahaan pelayaran di Surabaya, dengan disertai surat dari janda almarhum direktur utama perusahaan pelayaran tersebut. Dianggap KKN oleh Dororini, sekretaris kantor pelayaran. Apalagi dari cv-nya Dororini tahu bahwa Citraresmi sudah punya anak. Tentulah sudah janda. Tapi Citraresmi bahkan seperti dipacari oleh direktur utamanya yang sekarang. Dororini panas hati. Itulah yang membuat roman bergejolak.

Roman ke tiga : Cocak Nguntal Elo. Sedang mandi, Sekar terima telepon dari Makassar mengabarkan bahwa ayahnya tewas di pesawat terbang. Sekar lari histeris keluar kamar mandi telanjang bulat. Tentu saja bingung, karena tidak punya keluarga lainnya, sebatang kara di dunia. Lalu, hidupnya bakal bagaimana? Yang ramai berkecamuk bukan hanya pikiran Sekar, juga cerita selanjutnya.

{[['']]}

Sala Lelimengan

Buku Sala Lelimengan

Vijfde Cologne, organisasi mata-mata mungsuh. Gampangane ya spionage. Embuh wong Landa kok nyebutke ngono. Cologne kuwi jenenge kutha ing Kali Rhine, Jerman. Kali mau uga ngliwati Prancis. Bisa uga nalika Perang Donya I, utawa malah jaman Perang Napoleon, Kutha Cologne dadi rebutan, padha gawe siyasat nelukake mungsuhe, sarana padha ngorganisasi spionage. Spionage-spionage mau saking canggihe banjur saben organisasi mata-mata mungsuh katalah Vijfde Cologne alias Kolone Kalima, basa Indonesiane. Perang siyasate Jendral Spoor, panglima perange tentera NICA Walanda ing Indonesia 1945-1950, pemerintah pusat Republik Indonesia ing Jogjakarta, Gusti Mutu Manikam, Baidowi, ngene iki ya mesthi ngendelake kajuligan, kaprigelan, kaprawirane para paragane spionagene anggone padha luru katrangan kepriye obah-mosike mungsuh. Kuwi sing diarani Vijfde Cologne.

Sapa sing kokweruhi bala Baidowi apa bala mungsuhe?

Ora akeh. Siji, Gusti Bandara Raden Ayu Mutu Manikam. Loro, Raden Mas Biangga. Telu, Kapten Dhondhi Suhirman. Lan isih akeh maneh. Nganggo jeneng sandi, kaya ta Nyonya Kapten, Letkol Beja, Bisu, Cuwosangiing, kuwi mesthi dudu jeneng sing tenan, jeneng sandi.

Atiku mangro. Apa bener Nyonya Kapten kuwi Gusti Mutu Manikam? Durung mesthi, wong letnan Baidowi nalika meh les uripe wanti-wanti tenan yen surat kuwi kudu diaturake tenan marang Nyonya Kapten sing Republikein, aja nganti kecekel tangane mungsuh sing jeneng samarane Bisu! Mangka Bisu, Nyonya Kapten, Cuwosangiing, Letkol Beja, lan sapa maneh pasrawungan para nandhang asma sandi kuwi akeh sing aku durung dhong.

Yen Gusti Mutu kuwi uga mungsuh, balane Landa, ya disikat pisan wae!

Hi-hi-hi. Sing arep nyikat sapa? Wong kahanane pasrawungan sakupenge kaya ngono. Jan, nyakrabawani tenan, pasrawungan tingkah ndhuwuran kana kuwi.

{[['']]}

Lelabuhan Gurbernur Jawa TimurLELABUHANÉ GUBERNUR JAWA TIMUR I R.M.T.A.SURYO. Menceritakan riwayat hidup RMTA Suryo sejak jadi Bupati di Magetan zaman diduduki Jepang, lalu jadi Syucokan di Bojonegoro, lalu menjadi Gubernur Jawa Timur di Surabaya menghadapi pasukan Inggris pimpinan Maj.Gen.E.C.Mansergh yang mengultimatum akan menggempur Kota Surabaya dari laut, darat dan udara, membuahkan pertempuran 10 November 1945, menceritakan juga pemberontakan PKI di Madiun 1948, yang akhir-akhirnya RMTA Suryo terbunuh oleh sisa-sisa pasukan pemberontakan PKI tersebut. Cerita biografi sejarah yang perlu diketahui oleh para generasi muda.

{[['']]}

Gedong SetanGEDHONG SETAN (‘t SPOOKHUIS). Cerita misteri tentang Gedung Setan di Pasarkembang Surabaya pada zaman Belanda. Hampir semua studen HBS bangsa Belanda pada percaya dengan adanya setan di Gedung Setan, tetapi malah Totje yang orang Jawa tidak percaya. Maka Totje dijadikan pertaruhan berani-tidak masuk ke gedung itu pada malam hari Jumat Kliwon. Tantangan tadi diterima oleh Totje, dia akan masuk dan harus memperoleh bukti bahwa dia betul-betul masuk gedung tadi. Karena itu dipinjami kamera foto, untuk menjelaskan keberaniannya. Ternyata pada hari senja pemberangkatan ada seorang noniek Belanda yang mau ikut menemaninya masuk Gedung Setan itu. Mereka masuk ke sana pada senja hari gerimis, berbau kemenyan dibakar, lalu apa yang terjadi? Baca saja bukunya (dalam bahasa Jawa).

{[['']]}

Kadurakan Ing Kidul Dringu

{[['']]}

Asmarani

{[['']]}

Kelangan Satang

{[['']]}

Jemini

{[['']]}

Tretes TintrimOrang kaya Kuswahartaka di Semarang dirampok siang hari di rumahnya, dia dihajar di depan isterinya tanpa ampun. Dia minta tolong kepada Detektip Handaka agar melacak perampoknya, yang ditenggarai lari ke Tretes, Pasuruan, Jawa Timur.

Di Hotel Larasing Pareden di Tretes, banyak tamu dari Semarang. Ada polisi, ada wartawan, pada menginap mencurigakan di kota kecil itu.

Bahkan ada seorang perempuan cantik menginap sendirian, tindak-tanduknya lincah menarik hati. Semua tadi ada kelanjutannya dari kisah perampokan di Semarang. Bagaimana ceritanya, baca saja bukunya

{[['']]}

Srawungku Karo Sastra JawaIki buku kumpulan lelabete, lelakone, conto tulisane para jamhur sastra Jawa modern sing kasrawungan dening Suparto Brata. Kaya ta Winter (Kejawen 1864), M.Ng.Kramapawira (1874), S.Darsono 1930 bab Dedalane Guna Lawan Sekti. Dr.Soetomo (Panjebar Semangat Setu 2 September 1933). Polemik Dr.Soetomo vs S.Ajat, Hoofdredacteur DAGBLAD “EXPRES” 16 Des 1930 lan 1 Juli 1938. Lelabete Tajib Ermadi ngedegake Djojobojo ing Kediri 1945, mlebu Surabaya pas 10 November 1945, bisa nggawa mulih klise lan leter duweke NV.de Brantas sing nyithak Suara Asia jaman Nippon.Cerkake Soebagio IN (Pandji Poestaka 15 Maret 1944, Nyoewoen Pamit Kyai). Poerwadie Atmodihardjo (Dara Kapidara, Djaja Baja, April 1964), Sar BS (kondhang Sang Prajaka, Djaja Baja). M.Radjien, Basoeki Rachmat, Soenarno Sisworahardjo, Any Asmara, Widi Widayat, Satim Kadarjono, Totilawati Tjitrawasita, St.Iesmaniasita, Esmiet. Agustus 1966 Hardjono HP, Susilomurti, Handung Sudiyarsana madeg OPSD ing Sanggar Bambu Jogyakarta. Drs. Gendon Humardani ngelola PKJT ing Sasanamulya 1977-1980. Muncul para jamhur sastra Jawa: N.Sakdani Darmopamudjo, Poer Adhie Prawoto, Ruswandiyatmo, Sukardo Hadisukarno, Anjar Any, Moh. Nursahid Purnomo, Arswendo Atmowiloto, Sudharmo KD, Muryalelana, Tamsir AS. Bambang Widoyo SP. Kabeh lelabetan lan conto karyane kapacak ing buku iki.
{[['']]}

Katresnan Kang Angker
Urip mawa katresnan iku angker, gawat, ngemu dosa, ora praktis, ngruntuhake bebrayan donya. Dhek biyen kene iki wong murka, marga urip nandhang katresnan. Saiki sakathahe katresnan marang wong liya-liya diilangi kabeh wae. Katresnan kita iki, anaku mung kowe, anamu mung aku.

Dheweke tresna marang kowe, tresna kang paling suci, tresnane seniman. Dheweke wani kurban apa wae kanggo mbelani kowe, kanggo kasenenganmu. Delengen tangane kang abang gluprut getih iku. Iku uga bukti katresnane. Tampanana. Yen ora, kowe deksiya, kowe nyiksa dheweke.

Kasugihan iku apa kanggo wong urip? Kasugihan iku mung bandha lair. Bandha batin kang marakake urip iki krasa seger, nuwuhake semangat, iku katresnan, tresna asmara. Tanpa kuwi urip iki dudu apa-apa, urip iki muspra!

Aku kudu nampani paukuman. Aku pasrah, mlebu bui salawase daklakoni. Nanging aku rumangsa menang bisa mungkasi reregeding donya lan katresnanku keetampan. Aku menang!

{[['']]}

Donyane Wong Culika

DONYANÉ WONG CULIKA. Ini cerita Jawa. Bahasa Jawa, rasa Jawa, pikiran Jawa di Tanah Jawa abad 20.

Ini cerita orang Jawa di desa, di sawah, di kota, di rumah kampung, di rumah gedung, di hotel, di guest-house, di istana raja.

Ini cerita penghidupan Sabar kusir dokar, Wongsotukiran yang gugontuhonen, Nini Sali janda tua tanpa keluwarga, Barman si penjual kelapa, Painem bocah kurus penyakitan, Dalimin yang setia kepada majikan bangsawannya, Kariya Mentes petani yang usaha perusahaan batu bata,, Den Darmin yang idealis, Ki Pratiknya dalang wayang, Ndara Kangjeng Jodi bangsawan yang menguber cintanya, Jumilah perawan desa yang Gerwani, Sangkarku penabuh gamelan yang seniman Lekra, Ndrajeng Manik putri kraton, Ndara Jemba putri bangsawan tanpa ayah, Sastra Kentrung guru tulis yang buta, Nyi Lurah Badrakirana pesinden istana raja, Santinet tukang kridit kain, Bonet mahasiswa, Steffy Tjia etnis Cina yang patriot Indonesia.

Dan banyak lagi tokoh berkarakter beda di cerita DONYANÉ WONG CULIKA yang arti judul itu (INDONESIA) NEGERINYA ORANG CURANG. Buku ini menceritakan orang Jawa zaman Belanda, zaman perjuangan melawan Belanda, zaman Jogjakarta Ibu Kota RI, zaman Nasakom (Nasional-Agama-Komunis), zaman Orde Baru. Ini cerita orang Jawa, kebiasaannya, wataknya, perasaannya, pikirannya, pekertinya, polah-tingkahnya, pekerjaannya, sandang-pangannya, budayanya, agamanya, zamannya, negaranya, sejarahnya, buminya, keadaan alamnya, nasibnya, takdirnya, jantra kehidupannya, dan barangkali ramalan masa depannya.

Cerita ini digubah dengan bahasa Jawa ngoko setebal 538 halaman, bahasa sastra Jawa standar ketika zaman cerita rekaan ini terjadi.

{[['']]}
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Ebook Suparto Brata - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger